БАСП
• над 120 000 доволни клиенти на медицински услуги в областта на репродуктивното здраве
• близо 320 000 гинекологични и контрацептивни консултации
• повече от 36 000 консултации и тествания за ХИВ, хепатит В и С, хламидии, сифилис и други сексуално преносими инфекции
• обучения за над 20 000 ученици, студенти, здравни медиатори, представители на маргинализирани общности, учители, лекари, медицински специалисти, НПО експерти, общински служители, хора от държавната администрация и социални работници

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е неправителствена организация, основана през октомври 1992 г, регистрирана е в публичния регистър като сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Цели

Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и предлагането на качествени съвременни услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.

Целеви групи

Целевите групи на организацията са разнородни – млади хора, младежи от институциите, етнически малцинства в неравностойно положение (с основен фокус роми), здравни специалисти, общинска и публична администрация, НПО екипи, учители, университетски преподаватели, жени в отдалечени и селски региони, затворници, журналисти и много други.

Национални кампании

Самостоятелно и в партньорство БАСП е инициирала и изпълнила множество национални кампании: за повишаване на информираността, за превенция на ХИВ и сексуално преносими инфекции, за промоция на здраве и за подобряване достъпа до здравни грижи на групи в неравностойно положение.

Обучения

През обученията на организацията са преминали над 20 000 ученици, студенти, здравни медиатори, представители на маргинализирани общности, учители, лекари, медицински специалисти, НПО експерти, общински служители, хора от държавната администрация и социални работници. От своя страна подготвените от БАСП обучители и обучители на връстници са достигнали до над един милион и петстотин хиляди млади хора, групи в неравностойно положение, студенти, специалисти, обикновени хора. И това e скромна приблизителна цифра – реалните хора, до които сме достигнали със сигурност са значително повече и ефектът се мултиплицира непрекъснато.

Проекти

От 1995 г до този момент БАСП е осъществила успешно и работи по реализацията на проекти както в страната, така и на международно поле. Експертизата на БАСП е споделяна в Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария, Хърватска и Черна Гора.

Екип

БАСП има свои центрове в София, Русе, Стара Загора и Плевен, а също партнира на местно ниво с редица общини и неправителствени организации в цялата страна, с което подсигурява национално покритие на своите инициативи и разпространение на информация и материали по различни действащи информационни канали.

Асоциацията има 6 щатни служители и 20 нещатни сътрудници. През 2020 г. организацията беше подпомагана и от над 240 доброволци.

Хората – служители, сътрудници и доброволци

Членовете на БАСП, които изграждат екипа, управителното тяло и доброволческия ресурс на организацията, са представители на различни професионални съсловия: лекари, акушерки, медицински сестри, юристи, журналисти, педагози, психолози, икономисти, социални работници, здравни медиатори, млади хора, представители на целевите групи по проектите на БАСП.

Професионална и социална експертиза

Това многообразие на професионална и социална експертиза спомогна организацията да реализира успешно над 75 проекта, финансирани от над 50 различни донори и донорски програми.

Тези проекти са реализирани наред с ежегодната ни здравна, социална и образователна дейност в София и подразделенията в страната и паралелно с текущите дейности на БАСП в рамките на МФСП.

Партньорства и членства в мрежи

БАСП е член на Международната федерация по семейно планиране (МФСП) и на други международни мрежи. В България БАСП е съосновател на БПМР – Българската платформа за международно развитие и е член на Национална мрежа за децата (НМД).

В годините на своето съществуване организацията работи също с редица държавни и общински институции като Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националната комисия за борва с трафика на хора, РЗИ и др.

Партньорството с други неправителствени организации в страната има особено важно значение за постигането на целите и задачите, които БАСП си поставя. В този смисъл стратегически сътрудничества са изградени с организации като Национална мрежа за децата, Национална мрежа на здравните медиатори, Български център за нестопанско право, Български червен кръст, Институт “Фондация Отворено общество”, Фондация “Работилница за граждански инциативи”, Фондация “Помощ за благотворителността в България”, България, Международната организация по миграция, Българска платформа по международно развитие, Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”, Фондация “Инициатива за здраве” и др.

БАСП в ролята си едновременно на експерт и иноватор разширява целевите си групи и е с експертиза, ползвана от редица национални и международни институции извън страната, основно на Балканите и в Източна Европа.

Политики

БАСП подкрепя общочовешки ценности и вярва в социалната справедливост. Ключов елемент в политиките ни е добруването на децата, младите хора и уязвимите възрастни. Промотираме прогресивна политика, подкрепяща хората, които живеят с ХИВ (ХЖХИВ) и се противопоставяме на съществуването на конфликти на интереси. Работим за създаване на безопасна среда за доброволците, с акцент тяхното овластяване и мотивиране.

Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни

Ключов елемент в дейностите по опазване на добруването на децата, младите хора и уязвимите възрастни е зачитането на правото им на здраве, безопасност и благосъстояние, тяхното благополучие и развитие , да бъдат ценени, уважавани и разбирани, да бъдат изслушвани и вижданията им да бъдат взимани под внимание.
Вижте повече »

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Същността на доброволческата стратегия на БАСП е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, спазвайки конфиденциалността.
Вижте повече »

Политика за избягване на конфликти на интереси

Ние се противопоставяме на съществуването на конфликти на интереси в рамките и по отношение дейността на организацията. Настоящия документ е задължителен за всички членове на УС, служители и консултанти на БАСП.
Вижте повече »

Политики и процедури, свързани с ХИВ/СПИН и ХЖХИВ

Целта на БАСП е да промотира прогресивна политика, подкрепяща хората, които живеят с ХИВ (ХЖХИВ), както и да подсигури подкрепящи и безопасни условия за анонимно доброволно консултиране и тестване за ХИВ, съблюдавайки правата на клиента.
Вижте повече »

Политика за недискриминиране и равни възможности

БАСП подкрепя общочовешки ценности, вярва в социалната справедливост и разбира, че рамката на недискриминацията е в основата на защитата и подкрепата на основните човешки права.
Вижте повече »

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве © 2024