Проекти

2021 - 2023
"Младите говорят, младите избират" - здравна грамотност и изграждане на капацитет за младите хора в областта на СРЗ в пандемии и други извънредни ситуации
Донор : MSD for Mothers
2021-2024
Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция
Донор : МВР и Международната организация по миграция
2020 - 2022
ARIE - активен начин на живот за по-добро възприемане на терапията за ХЖХИВ и за промотиране на фитнеса като терапия. В партньорство с други организации, водеща ANLAIDS Ломбардия
Донор : Програма Еразъм+ на ЕС
2020 - 2023
LYRA – Loading Young Roma advocates – идентифициране и обучение на млади роми, застъпници за СРЗ и социално включване
Донор : OSI, регионален европейски офис
2020 - 2021
Повишаване капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за сексуалното и репродуктивно здраве и права
Донор : Малка грантова схема НФМ фонд Активни граждани
2019 - 2022
ИСКАМ ДА ЗНАМ – достъп до консултиране и тестване за ХИВ и ППИ за ромски младежи от уязвими общности
Донор : ViiV Heathcare
2019-2022
„Умението да променяш” – Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи
Донор : Фондация ОАК
2018-2020
„Разказвачите на истории” – обучения, пиеса и съпътстващи културни събития за промяна на нагласите и публичното говорене за проблемите на ромите, ХЖХИВ, жените, на младежите в риск и на хора нуждаещи се от подкрепа днес
Донор : OSI, регионален европейски офис
2018 - 2021
"Моето тяло, моите права" – мобилизиране на местни ресурси, устойчиви партньорства и семейно планиране с фокус към млади жени от маргинализирани общности в три области в България (София, Монтана, Ямбол), Сърбия и Румъния
Донор : MSD за майките
2017
АЗ решавам: глобална кампания за равен достъп на жени и момичета до услуги, свързани със семейното планиране
Донор : самофинансиране
2017 – текущ
Работа с млади хора и здравно образование, фокус върху младите хора в институции и в неравностойно положение
Донор : МФСП, общини
2017 – текущ
Програма за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, Центрове по СРЗ, предоставящи висококвалифицирани здравни услуги в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен
Донор : МФСП, самофинансиране и дарения