Текущи проекти

2021 - 2023
"Младите говорят, младите избират" - здравна грамотност и изграждане на капацитет за младите хора в областта на СРЗ в пандемии и други извънредни ситуации
Донор : MSD for Mothers
2021-2024
Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция
Донор : МВР и Международната организация по миграция
2020 - 2023
LYRA – Loading Young Roma advocates – идентифициране и обучение на млади роми, застъпници за СРЗ и социално включване
Донор : OSI, регионален европейски офис
2020 - 2021
Повишаване капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за сексуалното и репродуктивно здраве и права
Донор : Малка грантова схема НФМ фонд Активни граждани
2017 – текущ
Програма за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, Центрове по СРЗ, предоставящи висококвалифицирани здравни услуги в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен
Донор : МФСП, самофинансиране и дарения
2017 – текущ
Работа с млади хора и здравно образование, фокус върху младите хора в институции и в неравностойно положение
Донор : МФСП, общини
2017 – текущ
Застъпничество за групи в неравностойно положение, международно сътрудничество за развитие и социални кампании
Донор : МФСП, самофинансиране
2017 – текущ
Програма за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, Центрове по СРЗ, предоставящи висококвалифицирани здравни услуги в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен
Донор : МФСП, самофинансиране и дарения