Приключили кампании

2019-2022
„Умението да променяш” – Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи
Донор : Фондация ОАК
2017
АЗ решавам: глобална кампания за равен достъп на жени и момичета до услуги, свързани със семейното планиране
Донор : самофинансиране
Обичай отговорно
Донор : самофинансиране