Видео

Еми и Ани / Emi and Ani

Филмът е насочен към преодоляването на често срещани явления, които възпрепятстват развитието на маргинализираните общности – ранните бременности и отпадането от училище. Изработен е от ромски семейства с помощта на БАСП. The film is directed toward overcoming the frequent phenomena that hinder the social development of marginalized communities – early pregnancies and dropping out of school. It has been made …

Valentine’s day

Това видео е направен от млади доброволци на БАСП от София в чест на 14 февруари! Тази кампания има активната подкрепа и на isupport и хотел LION Sofia. This video is made from BFPA youth volunteers form Sofia for Velntine’s day!