БАСП

Политики

БАСП подкрепя общочовешки ценности и вярва в социалната справедливост. Ключов елемент в политиките ни е добруването на децата, младите хора и уязвимите възрастни. Промотираме прогресивна политика, подкрепяща хората, които живеят с ХИВ (ХЖХИВ) и се противопоставяме на съществуването на конфликти на интереси. Работим за създаване на безопасна среда за доброволците, с акцент тяхното овластяване и мотивиране.

Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни

Ключов елемент в дейностите по опазване на добруването на децата, младите хора и уязвимите възрастни е зачитането на правото им на здраве, безопасност и благосъстояние, тяхното благополучие и развитие , да бъдат ценени, уважавани и разбирани, да бъдат изслушвани и вижданията им да бъдат взимани под внимание.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)
Политика за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни

Ценности

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), като член на Международната федерация по семейно планиране (МФСП) и на Националната мрежа за децата (НМД), има сред своите основни ценности подкрепата и разпространението на политики за защита на деца, млади хора и уязвими възрастни.
Ключов елемент в дейностите по опазване на добруването на децата, младите хора и уязвимите възрастни е зачитането на правото им :
– на здраве, безопасност и благосъстояние, както и техните интереси да бъдат взимани под внимание на всички нива на работа
– тяхното благополучие и развитие да бъдат насърчавани и предпазвани, така че да могат да развият пълния си потенциал
– да бъдат ценени, уважавани и разбирани в контекста на тяхната култура, религия и етнос и техните нужди да бъдат идентифицирани и посрещнати в горния контекст и контекста на семействата им,  винаги когато е възможно
– бъдат изслушвани и вижданията им да бъдат взимани под  внимание, да бъдат насърчавани и да им се помага да участват при взимане на решения, които ги засягат

Тази политика се прилага в съзвучие с останалите политики на БАСП и като основна част от стратегическия план на организацията, в рамките на мисията и стратегическите й цели – да работи за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) в България и да създаде условия за осъществяването на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП)

Политика и процедури

1. Целта на тази политика е да създаде набор от направляващи принципи и минимални стандарти за създаване  на безопасна среда за деца, млади хора и уязвими възрастни
2. Тази политика се отнася за екипа, членовете и доброволците на БАСП. Като следствие, личности, експерти, НПО организации и техния персонал, имащи договорни отношения с БАСП, са задължени да се съобразяват с тази политика, и могат да имат достъп до обучения в съответствие с нея.
3. БАСП ще си сътрудничи само с институции или други организации, които са съгласни със стандартите и принципите на асоциацията по отношение на защитата на деца, млади хора и уязвими възрастни.
4. Подкрепящи супервизия и мониторинг ще бъдат подсигурени за всички членове на екипа, които работят с деца, млади хора и уязвими възрастни.
5. Спазването на етичен кодекс трябва да бъде възприет от всички членове на БАСП, били те персонал, доброволци или конултанти.

Принципи

1. БАСП съзнава, че като правоносители децата, младите хора и уязвимите възрастни имат право на достъп до информация и услуги, свързани със СРЗ, по начин, предпазващ ги от насилие, ескплоатация или посегателство.
2. БАСП не толерира какъвто и да било вид насилие или експрлоатация над дете, млад човек или уязвим възрастен и се ангажира да информира и подкрепя персонала си при изпълнение на техните задължения, за да предотвратяват насилие и да защитават децата, младите хора и уязвимите възрастни
3. БАСП смята, че възрастните, родителите, настойниците, предоставящите услуги, обучителите и всички, които работят с деца, млади хора и уязвими възрастни са отговорни и имат задължението да направят така, че тези права да бъдат спазвани
4. БАСП вярва, че създаването на безопасна среда за всички деца, млади хора и уязвими възрастни изисква сътрудничеството на всички членове на екипа на асоциацията и партньорите й.

Шест ръководни принципа, върху които се основава работата на БАСП с деца и млади хора:

1. Основан на правата на детето
2. Участие на децата
3. Недопускане на дискриминация
4. В интерес на детето
5. Зачитане и надграждане на силните страни
6. Да не се вреди!

ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНИ

Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години.
Млад човек е всеки човек на възраст между 18 и 25 години.
Уязвим възрастен е всеки човек над 25-годишна възраст, който е бил жертва на мъчение, изнасилване или други форми на психологическо, физическо или сексуално насилие; всеки човек с увреждания; всеки човек със специални потребности; всеки човек, неспособен по някаква причина да се грижи сам за себе си.

Вътрешноорганизационната закрила на детето е отговорността, която служителите на БАСП имаме, за да гарантираме, че дейностите и програмите, които изпълняваме, не вредят на децата, не ги излагат на риск от злоупотреби и всички опасения по отношение на безопасността на децата в общностите, където работим, в случай на необходимост се докладват на съответните служби.

„Не вредя” се отнася за отговорността на организацията да „не наврежда”, или да намали вредата, която може да нанася непредумишлено в резултат на неподходящи дизайн и/или изпълнение на дейности, проекти и програми.

Дефиниции на вреда и злоупотреба:

Физическа злоупотреба
Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена от друго лице – дете или възрастен. Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго физическо нараняване на дете и/или младеж, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето.

Сексуална злоупотреба
Включва насилването или примамването на дете, млад човек или уязвим възрастен към сексуални действия, независимо дали са запознати или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може да включват намесата на децата, младите хора и уязвимите възрастни в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение.

Сексуална експлоатация на деца, млади хора и уязвими възрастни
Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца, млади хора и уязвими възрастни, въвлечени в сексуални активности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност, статукво или нещо друго, от което те или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може да бъде свързана с манипулиране, сприятеляване с тях, спечелване на тяхното доверие и осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества. Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на дисбаланса на власт, като възможностите на жертвата са силно ограничени. Тази форма на злоупотреба може да бъде грешно разбрана от деца и възрастни като взаимоотношения, базирани на взаимно съгласие.

Сексуалната експлоатация на деца, млади хора и уязвими възрастни се проявява по различни начини. Тя може да включва извършител, упражняващ финансов, емоционален или физически контрол над малолетно, непълнолетно или пълнолетно лице. Може да включва и връстници, които манипулират или подтикват жертвата към сексуална активност, понякога в рамките на една банда или махала. Тази форма може да се проявява и чрез организирана мрежа от извършители, които получават финансови облаги от трафик на хора в различни локации, за да участват в сексуални активности с голям брой хора.

Неглижиране
В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на основните физически и/или психологически нужди на човека, които могат да прераснат в сериозно увреждане на здравето или развитието, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основни емоционални нужди. Неглижирането може да се състои в незаинтересованост на майката по време на бременност, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и недостатъчна грижа за дете или възрастен с увреждания.

Емоционална злоупотреба
Постоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие и състояние на човек. Действията, свързани с емоционалната злоупотреба могат да включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз (включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение, основано на отхвърляне или враждебност.

Мониторинг и оценка

1. Управителният съвет, екипът и доброволците имат цялостното задължение да спазват политиката и процедурата за спазване на безопасност, защита и подкрепа за всички деца, млади хора и уязвими възрастни, свързани по някакъв начин с организацията.
2. Политиката за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни е интегрирана в организационните оценки на риска и годишни доклади.
3. Като неразделна част от разработването на програми, проекти и във всички дейности на БАСП се залага предварително извършване на оценка на риска за деца, млади хора и уязвими възрастни. При необходимост и в процеса на работа се разработват стратегии за избягване и/или намаляване на потенциалния риск за тях.
4. Всички членове на екипа, в чиято длъжностна характеристика са включени задачи, свързани с младежки програми и програми за уязвими млади хора и възрастни (младежки координатори, мениджъри на младежки програми, координатори на програми за младежи със специални образователни потребности или физически увреждания, предоставящи услуги, обучители, обучители на връстници, доброволци, и други) са задължени и отговорни наравно с Управителния съвет и изпълнителния директор да участват в разглеждането и актуализирането на политиката и процедурата най-малко на всеки три години.

Отговорности на ръководството на БАСП

1.Да промотира процедурите и политиките на БАСП за защита и подкрепа на децата, младите хора и уязвимите възрастни.

2. Да запознае служителите си с принципите си за работа със или за деца, млади хора и уязвими възрастни на настоящата политика за защита и подкрепа като част от процедурата си по наемане и назначаване и да се увери, че всички членове на асоциацията са запознати със задълженията и отговорностите си.

3. Да насърчава усилията и подкрепата на сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора и уязвимите възрастни.

4. Да насърчава участието на млади хора и уязвими възрастни в управлението, партньорството между млади хора и възрастни при изработването, развиването и управлението на политики и програми, които ги засягат.

5. Да предоставя на служителите си информация и знания за защита и подкрепа на децата, младежите и уязвимите възрастни текущо и да ги обучава.

6. Да увеличи достъпа до разбираемо, подходящо за младите хора здравно и сексуално образование и безопасни СРЗ услуги и консултиране.

7. Да ограничи свързаните с пола бариери и практиките, които подкопават сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора и уязвимите възрастни.

8. Да създаде безопасна и комфортна за младите хора и уязвими възрастни среда.

9. Ръководството е отговорно за въвеждането на новите членове на екипа в задълженията им от момента на постъпването им.

10. С подписването на работно споразумение новите членове на екипа (и, ретроспективно, всички членове на персонала) трябва да потвърдят съгласието си с политиката и нейни последващи актуализации.

11. Да информира партньорите си с принципите на настоящата политика при сключване на договори за съвместна дейност и да изисква от тях съблюдаването им.

Принципи за конфиденциалност

1. Общи условия: Екипът на БАСП и нейните партньори ще пазят в тайна цялата информация, събрана в процеса на тяхната работа. Освен в случаи на съмнения за насилие над деца, персоналът на БАСП и на нейните партньори ще разкрива поверителна инфомация на трети лица само с информирано писмено разрешение от клиента и/или ползвателят на услуги.
2. Съхраняване и сподляне на поверителна информация: Поверителна информация ше се споделя само с професионална цел. Това важи както за персонала, така и за доброволците и е валидно и когато информация се споделя извън БАСП и организациите, за и с които тя работи. Всякаква поверителна информация ще се пази и съхранява под ключ. Достъп ще бъде даван само на упълномощени от закона лица и на колеги, които се нуждаят от нея за професионално ползване.
3. Ограничаване на достъпа до информация за клиенти и/или ползватели на услуги: Персоналът на БАСП и този на нейните партньори ще ограничат достъпа до информация относно клиенти и/или ползватели на услуги и ще гарантира, че всички заети под техните разпоредби лица са запознати с изискванията за поверителност, свързани с тази информация
4. Мултидисциплинарни дейности: При предоставянето на услуги като част от мултидисциплинарна група, ако предоставящият услуги споделя поверителна информация за клиент и/или ползвател на услуги след разрешение от последния, то той ще информира всички получатели на информацията, че тя трябва да се ползва и съхранява според принципите на конфиденциалността
5. Непоказване на поверителна информация: При обучения, в публикации и книги е желателно да се ползват фиктивни случаи за илюстрация на методите на работа с клиенти и/или ползватели на услуги. Когато описания на случаи или друга поверителна информация се изполва при обучения, изследвания или публикации, екипът на БАСП и на нейните партньори трябва да вземат нужните мерки, за да подсигурят подходящо екраниране на произхода на материалите с цел предотвратяване разкриването на самоличността на клиента и/или ползвателя на услуги
6. Поверителност след прекратяване на професионални отношения: Екипът на БАСП и този на нейните партньори ще продължат да се отнасят към информацията за клиентите и/или ползвателите на услуги като към поверителна информация и след прекратяване на отношенията между личностите и/или организациите, доставящи услуги и клиентите и/или ползвателите на услуги

Основни правила и разпоредби

Управителният съвет, персонала и доброволците на БАСП, както и тези на партньорите й, трябва:

– винаги да се отнасят към децата, младите хора и уязвимите възрастни с уважение и като към личности с индивидуални права
– да гледат на децата, младите хора и уязвимите възрастни като на личности със специфични нужди и права и да ценят и взимат насериозно техните мнения и виждания
– да работят с децата, младите хора и уязвимите възрастни в дух на сътрудничество и равнопоставено партньорство въз основата на взаимно доверие и зачитане
– да работят с децата, младите хора и уязвимите възрастни по начини, които подпомагат техните възможности и да развиват и насърчават техния потенциал
– да се стремят да разбират децата, младите хора и уязвимите възрастни в контекста на средата, в която живеят

Управителният съвет, екипът и доброволците на БАСП, както и тези на партньорите й, не трябва НИКОГА:

– да упражняват психическо/физическо посегателство върху деца, млади хора и уязвими възрастни
– да удрят деца, млади хора и уязвими възрастни с цел дисциплиниране или по друга, каквато и да било, причина
– да имат физически/сексуални отношения с деца, млади хора и уязвими възрастни
– да имат насилствени/насилнически отношения с деца, млади хора и уязвими възрастни
– да постъпват по начини, които могат да бъдат третирани като насилнически или да поставят деца, млади хора и уязвими възрастни под риск от насилие
– да се държат по начин, който може да се изтълкува като неуместен или сексуално провокативен
– да оправдават или взимат уачстие в действия/поведение на деца, млади хора и уязвими възрастни, което е незаконно, опасно или насилническо
– да се държат по начини, които са засрамващи, унижаващи, подигравателни или принизяващи спрямо деца, млади хора и уязвими възрастни, както и да – извършват каквато и да е друга форма на психическо насилие
– да дискриминират, фавозризират или разграничават деца, млади хора и уязвими възрастни за сметка на други
– да заснемат и публикуват снимки на деца, млади хора и уязвими възрастни без тяхното или на семействата/настойниците им съгласие и когато е възможно, трябва да обясняват – възможните употреби на разрешения заснет материал.
В случай на установяване на грубо неспазване на правилата и разпоредбите, свързано с безопасността на деца, млади хора и уязвими възрастни, служителите на БАСП попълват формуляра Процедура за докладване и информират Управителния съвет.

Информацията за защита и подкрепа на деца, млади хора и уязвими възрастни е налична на интернет страницата на БАСП.

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

Същността на доброволческата стратегия на БАСП е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, спазвайки конфиденциалността.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за привличане и развитие на доброволци и за младежко участие

1. Същността на доброволческата стратегия на БАСП е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, уважаване на конфиденциалността на тези, на които се предоставят услуги, лоялност, приемане на познания и критика, поддържане на добри работни отношения с другите членове на екипа – доброволци и служители, желание за учене и за пълноценно участие в работата, както и да спазват принципите на прозрачността и откритостта.

2. БАСП е неправителствена организация, регистрирана в публична полза, основана от доброволци. Доброволец е член на асоциацията, който допринася със своето време, усилия и експертиза в работата на организацията без заплащане.

3. Доброволчеството се основава на следните принципи:
• достойнство
• уважение
• недискриминиране
• равнопоставеност
• отговорност
4. Практическите основи на доброволческото са: комуникация, стимулиране, привличане, мотивиране и задържане. В работата си БАСП отдава особено внимание на овластяването на младите хора, приемствеността между поколенията и обучението по метода „Връстници обучават връстници”, като така ролята на младите хора в БАСП е уникална и привличането, подкрепата и мотивирането им е неразривна част от работата. Насърчаването и подкрепата играят основна роля в придобиването на опит и изграждането на капацитета на младите доброволци.
5. Съгласно устава си БАСП се ръководи от доброволци чрез управителните й органи – Общо събрание и Управителен съвет. БАСП се ангажира със подкрепата и стимулирането на доброволчеството като основна характеристика на структурата й. За да осигури устойчиво и стабилно лидерство, асоциацията насърчава включването на широк кръг от експерти с разнообразни компетенции на доброволни начала, което включва и мотивирането на младите хора и жените в качеството им на лидери.
6. БАСП е отдадена на поддържането на широк и разнообразен доброволчески ресурс и на оптимизирането на работата на настоящите доброволци, привличането на нови, насърчаването на всички представители на целевите групи на организацията, не само на младите хора – представители на  уязвими групи, хора със затруднен достъп до услуги и маргинализирани общности да стават доброволци на БАСП. Организацията също така привлича доброволци от различни, градски и селски региони на страната.  

Набиране на доброволци

7. Всеки кандидат-доброволец е насърчаван да кандидатства за членство в писмен вид. Управителният съвет одобрява новите доброволци и представя мнение в срок не по-дълъг от един месец след последната среща на УС.

8. Доброволците заплащат годишен членски внос, постановен от УС. Непълнолетните и доброволците в неравностойно положение заплащат 50% от установената годишна сума.
9. Доброволците се набират въз основа на готовността им да допринесат за развитието на дейността на асоциацията и на ценностите, за които тя се застъпва и които защитава. Доброволците са длъжни да участват активно в дейностите въз основа на своя опит, време и отдадеността си на организацинната работа. Доброволческият труд не се заплаща, но разходи, възникнали във връзка с дейностите, които те извършват за реализация на целите и стратегията на БАСП, се възстановяват съгласно политиките на БАСП и МФСП.
10. УС и служителите на БАСП полагат нарочни усилия да разширят доброволческото участие. То винаги се взима под внимание и се включва в планирането при разработването на годишния работен план. Това позволява доброволците да участват по-активно в дейностите и да допринасят за целите на организацията на всички нива. Доброволците имат длъжностна характеристика.

Права и задължения на доброволците:

1. Доброволците трябва да са мотивирани и да им бъдат предоставени адекватни условия за работа. (В подходящо за тях и организацията време и място).
2. Младите доброволци се насърчават да кандидатстват за управляващите органи на асоциацията.
3. Доброволец може да стане член на управляващите органи ако е работил като такъв за организацията не по-малко от 1 година и е над 18-годишна възраст. За млади се считат доброволците под 25-годишна възраст. Млади членове на УС са тези, които при момента на избора им от Общото събрание са били под 25-годишна възраст.
4. Създаването на младежки групи по места са подкрепя от Асоциацията.
5. Насърчава се сътрудничеството с други вече съществуващи младежки организации с цел разширяване на младежкото участие в национален и международен план.
6. Доброволците приемат и подкрепят както стратегическите документи на БАСП – стратегичски план, устав, ценности и политики, така и недискриминиращото отношение към членовете и целевите групи на организацията.
7. Доброволците, работещи за асоциацията, няма да получават възнаграждение освен за покриване на директно възникнали разходи
8. Работата на доброволците е забелязвана и оценена. Доброволците имат право да избират в какъв тип дейности да се включат. Те не са в организацията с цел изпълняване на нежелани от никой друг задължения.
9. БАСП включва младите (и всички) доброволци във всички аспекти на работата си, не само при изпълнението на дейности и не само за демонстриране на младежко присъствие. Младите (и останалите) доброволци не са за показни цели, те са част от управлението (вкл. финансово), стратегическото и проектно планиране, изпълнението, мониторинга и оценката на програми.
10. БАСП се стреми да предоставя възможности за обучение, повишаване на квалификацията, изграждане на  капацитет и развитие на доброволците като част от устойчивостта на съществуващия доброволчески ресурс. .
 
Длъжностна характеристика на доброволците

1. Доброволецът приема и ясно разбира ролята, правата и отговорностите си въз основа на политиките и стратегическите документи на БАСП.
2. Доброволецът знае към кой определен служител, член на екипа може да се обърне за информация и подкрепа и му се обръща внимание при първа възможност.
3. Доброволецът има определено работно място когато дейността му изисква такова.
4. Работата на доброволеца има времева рамка, която може да бъде променена съгласно възможностите му и нуждите на БАСП.
5. Доброволецът има ясни задачи и е наясно с механизмите за мониторинг и оценка за оценяване на работата му.
6. Доброволците се насърчават да работят в екип и са подкрепяни да установяват сътрудничество с други доброволци и изобщо да имат гладка, подкрепяща  комуникация със служителите и останалите доброволци. 
7. Доброволците предоставят подкрепа при обществени дейности и работа на терен, особено в техните общности и целеви групи.
8. Младите доброволци подкрепят и насърчават връстниците си и експертите за извършване на съвместни дейности с други специалисти, предоставящи услуги.
9. Напредъкът и постиженията на доброволците сe оценяват и отбелязват с благодарност и са отразявани през разнообразни канали за комуникация.

Други правила и разпоредби

1. Асоциацията насърчава включването на доброволците й в регионални събитя и структури на младежки мрежи, МФСП, и всички други мрежи, в които членува БАСП, чрез:
• Предоставяне на информация за мрежите
• Информиране за предстоящи национални и международни събития
• Логистична подкрепа
2.  Основна стратегия за привличане на доброволци, и особено млади, е:
• дава им се правото да бъдат равнопоставени членове на екипа
• да бъдат постоянно информирани
• да получават подходящи и добре дефинирани и обяснени задачи
• да получават ориентация и обучение за работата, която ще вършат
• да получават наставления и насоки
• да бъдат уважавани и да получават признание
• да имат ясни правила за възстановяване на преки разходи
3.  Членове на УС и доброволци не могат да кандидатстват за каквато и да било платена длъжност в асоциацията, освен ако не са подали оставка най-малко 12 месеца по-рано.
4.  Доброволците спазват политиката за конфликт на интереси наравно със служителите и членовете на УС на БАСП.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018

Политика за избягване на конфликти на интереси

Ние се противопоставяме на съществуването на конфликти на интереси в рамките и по отношение дейността на организацията. Настоящия документ е задължителен за всички членове на УС, служители и консултанти на БАСП.

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Политика за избягване на конфликти на интереси

За членове на УС, служители и консултанти на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) се противопоставя на съществуването на конфликти на интереси в рамките и по отношение дейността на организацията. Настоящия документ е задължителен за всички членове на УС, служители и консултанти на БАСП.

За целите на този документ:

Свързано лице е всяко физическо и юридическо лице, държавен орган или международна организация, по отношение на които служители, консултанти и членове на Настоятелството имат финансов интерес или са членове на управителни органи, директори, служители, експерти или други представители.

Сделки със свързани лица са споразумения от всякакъв характер (вкл. трудови или консултански договори), които се сключват със свързани лица и създават ситуация на конфликт на интереси.

Конфликт на интереси е всеки интерес или цел на служители, консултанти и членове на Настоятелството, които противоречат на интересите или целите на БАСП.

Целта на тази политика е:

А. да не допуска сделки със свързани лица, освен ако не са в полза на организацията;
Б. да разрешава конфликтите на интереси по определената процедура; и
В. да дава информация на БАСП за връзките и дейностите на своите служители, консултанти и членове на Настоятелството.

Основни положения

1. Всеки член на УС, служител и консултант се задължава да разкрива напълно пред БАСП всички факти относими към отношения, които той може да има с други нестопански организации, както и с организации, институции или лица, които i). имат подобни, конкурентни или други интереси, които са в конфликт с целите на БАСП (вкл. конкуриращи се с БАСП при кандидатстване за финансиране);  ii)  осигуряват финансиране на БАСП; iii)имат отношение към фармацевтични или други компании, които предоставят контрацептиви, медикаменти или оборудване на БАСП или iiii) получават средства от БАСП. Пълното разкриване на такива факти може да бъде ограничено от съществуващи законови и други предшестващи задължения за конфиденциалност, за които се съобщава своевременно на БАСП.
 
2. Всеки служител е длъжен да представя информация за потенциални сделки или дейности, които може да породят конфликт на интереси или да бъдат определени като сделки със свързани лица, както и такива, които са в конкуренция с дейностите и проектите на БАСП.

3. Всеки член на УС, служител или консултант на БАСП приема, че няма да използва или разкрива на друго лице тайни и поверителна информация на БАСП, освен при съществуване на законово задължение за предоставяне на такава информация. Тайни и поверителната информация включват, без да се ограничават само до тях, подробности относно проектите и договорите и всяка друга информация, засягаща поверителни данни от дейността на БАСП.

Процедури

1. Всяка година членовете на УС, служителите и консултантите на БАСП трябва да представят писмена декларация за участията си в нестопански организации и да посочат  потенциални случаи на конфликти на интереси. Те ще осъвременяват тази информация, в момента в който разберат за наличието на съществуващ или потенциален конфликт на интереси.

2.  Декларациите за конфликт на интереси на служителите и консултантите ще се преглеждат от Изпълнителния Директор, а тези на членовете на УС – от председателя и УС, който преценява наличието на конфликт на интереси и предприема действия за разрешаването му.

Ако БАСП приеме, че има наличие на конфликт на интереси, който следва да бъде разрешен, съответното лице се задължава да премахне конфликта на интереси. Директорът и УС могат да предложат начини за избягване на конфликта на интереси. В случай че, конфликтът на интереси не бъде разрешен задоволително за БАСП, организацията има право да предприеме всички правни или други действия с цел премахване на конфликта на интереси.

Политики и процедури, свързани с ХИВ/СПИН и ХЖХИВ

Целта на БАСП е да промотира прогресивна политика, подкрепяща хората, които живеят с ХИВ (ХЖХИВ), както и да подсигури подкрепящи и безопасни условия за анонимно доброволно консултиране и тестване за ХИВ, съблюдавайки правата на клиента.

Въведение

1. Българска асоциация по семейно планиране и секусално здраве (БАСП) е разработила и представела за одобрение на Управителния Съвет на Асоциацията Политики и процедури за ХИВ/СПИН,  които да отразяват нейните основни ценности като организация която зачита и защитава човешките права. Целта на БАСП е да промотира прогресивна политика, подкрепяща хората, които живеят с ХИВ (ХЖХИВ), както и да подсигури подкрепящи и безопасни условия за анонимно доброволно консултиране и тестване за ХИВ, съблюдавайки правата на клиента.

Цел

2. (а) БАСП иска екипът й, предоставящите услуги и доброволните й сътрудници да са информирани и образовани на тема ХИВ/СПИН. От екипа на БАСП се очаква да подкрепя и промотира работна атмосфера, която допринася за принципите  на Международната федерация по семейно планиране (МФСП) „По-активно ангажиране на хора, живеещи с ХИВ/СПИН”, както и „Подсигуряване на оптимални условия за предоставяне на услуги в сферата на секусалното и репродуктивно здраве”.
      (б) Както БАСП, така и МФСП искат да осигурят работна атмосфера на подкрепа и загриженост на членовете на персонала, заразени или засегнати от ХИВ/СПИН. БАСП се стреми да премахне стигмата и дискриминацията на работното място на базата на реален или предполагаем ХИВ статус, или уязвимостта към ХИВ инфекцията.

Обхват

3. Тези Политики и процедури се отнасят за целия екип, партньорите и доброволците.

Конфиденциалност и разкриване на информация

4.   (а) MФСП, респективно БАСП окуражава подкрепяща работна атмосфера, в която екипът и клиентите могат открито да обсъждат темата ХИВ/СПИН, включително собствен опит от живот с ХИВ/СПИН. Там, където член на персонала разкрие, че те или член на семейството им живеят с ХИВ/СПИН, конфиденциалността ще бъде уважавана по отношение на обстоятелствата, в които е споделена информацията. Ако има каквото и да било съмнение членът на екипа, живеещ с ХИВ/СПИН, ще бъде консултиран преди последващо разкриване на информацията.
      (б)  МФСП иска да зачете и подкрепи, чрез принципа „По-активно ангажиране на хора, живеещи с ХИВ/СПИН”, специалната роля и важния принос на членове на екипа, които са разкрили своя ХИВ статус при адресиране на предизвикателствата на ХИВ/СПИН.
      (в)  Членовете на екипа не са задължени да разкриват своя ХИВ статус на ръководството на БАСП или на своите колеги.
      (г)  Всяка информация, свързана с ХИВ статуса на член на персонала, с която е запознато ръководството на БАСП, ще бъде стриктно конфиденциална и няма да бъде разкривана без разрешението на заинтересованото лице.
      (д) Информация, свързана с ХИВ статуса на клиенти, членове на екипа, членове на техните семейства или кандидати за работа ще бъде стриктно конфиденциална.
      (е) Конфиденциалността относно ХИВ статуса на член на екипа трябва да бъде пазена по всяко време от всички членове на БАСП. Всяко нарушаване на конфиденциалността  ще бъде разглеждано като дисциплинарен въпрос.

Стигма и дискриминация

5.   (а)  В съответствие с принципите за равни възможности на БАСП, всички членове на персонала ще бъдат третирани по еднакъв начин, независимо от тяхната възраст, здравословно състояние, пол, семейни отговорности, семейно положение, националност, раса, религия или сексуална ориентация.
      (б)  БАСП не трябва да дискриминира по никакъв начин членове на персонала на базата на действителен или предполагаем ХИВ статус.
      (в)  Животът с ХИВ/СПИН няма да бъде причина за изключването на кандидата от работния процес, в случай че кандидатът е способен да върши работата от медицинска гледна точка. Това няма да е причина и за недопускане на кандидата до повишение, обучение или усъвършенстване или до каквато и да е друга възможност при условие, че той/тя е здрав/а от медицинска гледна точка да приеме позицията или възможността. 
      (г)  Екипът на БАСП, по примера на екипа на МФСП бива насърчаван да предприеме подходящите стъпки да промотира активно работна атмосфера без дискриминация и по-специално – да защитава правата на членовете на персонала, живеещи с ХИВ/СПИН. Вижте Раздел 7 на този документ.
      (д)  Няма да бъде толерирана каквато и да е дискриминация на член на екипа, живеещ с ХИВ/СПИН, от страна на друг член на персонала. Подобна постъпка ще бъде обект на дисциплинарни мерки в съответствие с Дисциплинарната политика на МФСП. Например, дискриминацията може да включва разпространение на слухове относно предполагаемия ХИВ статус на член на персонала или отказ да се работи с член на персонала, живеещ с ХИВ/СПИН.

Образование и обучение

6.  (а)  БАСП осигурява, като част от процеса на встъпване в длъжност в екипа на БАСП, на всички настоящи и нови членове на екипа обучение и информация на тема ХИВ/СПИН. БАСП предоставя двучасово обучение на новопостъпилите, като има възможност да го подновява за нови доброволци приблизително на всеки четири месеца.
     (б)  Обучението включва основна информация за ХИВ/СПИН, предотвратяване на ХИВ инфекция, универсални предпазни мерки, правни и етични въпроси, джендър и сексуалност, стигма и дискриминация, лечение, грижа и подкрепа. Цел на БАСП е да отразява нуждите на екипа като консултанти и на БАСП като организация. Присъствието на обучителните сесии бива силно окуражавано.
     (в)  БАСП стимулира всички членове на персонала да се образоват относно правата, свързани с ХИВ/СПИН и по въпроси, свързани с тях. В подкрепа на това ръководството на БАСП ще предостави на всички членове на екипа възможността да се образоват за ХИВ/СПИН в подкрепяща среда.
     (г)  БАСП предоставя по желание безплатни презервативи на клиентите, които се взимат от приемната.

Доброволно консултиране и тестване (ДКТ), последващо консултиране и лечение

7.  (а)  БАСП не изисква тестване за ХИВ от страна на кандидатите за работа или настоящите членове на екипа. Никой бъдещ служител (на временен или постоянен договор), консултант, доброволец , партньор или нов служител няма да бъде помолен да се подложи на тест за ХИВ или да разкрие своя ХИВ статус за да бъде назначен в БАСП или да участва в инициативите на организацията, или да се възползва от услугите й, нито това ще бъде условие за преместване или повишение. Тестването за ХИВ, обаче, може да бъде условие за получаване на виза. В такъв случай решението ще зависи от служителя.
     (б)  БАСП предоставя на гореизброените нужната информация за предпазване от заразяване с ХИВ. Информацията е предоставена чрез гореспоменатите обучителни сесии.
     (в)  БАСП насърчава гореизброените да отидат на ДКТ, като предоставя информация за подходящи услуги и осигурява достъп до тези услуги.
     (г)  Екипът и консултантите имат достъп и до информация за специализирани клиники за лечение на инфекции на генито-уринарния тракт, както и до други организации, предлагащи съвети и консултации за ХИВ/СПИН
     (д)  На членове на екипа, ХЖХИВ ще бъде даден разумен отпуск за да отидат на ДКТ, както и на последващи консултации и сесии на лечение, където и колкото е необходимо.

Подкрепа за членове на екипа, живеещи или засегнати от ХИВ/СПИН

8. (а)  За да имат достъп до специфичните придобивки, споменати в раздели 9, 10 и 11 на тези Политики и процедури, членовете на екипа, живеещи с ХИВ/СПИН ще трябва да разкрият конфиденциална информация на определен служител, отговарящ за здравето и благосъстоянието на персонала.
    (б)  Членовете на БАСП, живеещи или засегнати от ХИВ/СПИН и тези, които имат някакви притеснения в тази връзка, биват окуражавани да обсъдят своите притеснения и да получат информация.

Социални придобивки
 
9. (а)  Всички договорни условия, включително отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск във връзка с член от семейството ще бъдат прилагани по еднакъв начин за всички членове на персонала, включително за тези, живеещи с ХИВ/СПИН. 
    (б)  В някои случаи и по усмотрение на БАСП, например във връзка с отпуск по болест,  на членовете на персонала с ХИВ/СПИН могат да бъдат предложени допълнителни придобивки.
    (в)  Член на персонала е засегнат от ХИВ/СПИН, когато близък член на семейството (дете, родител, партньор, брат/сестра, съпруг/съпруга) живее с ХИВ/СПИН.  В този случай членът на персонала има право на допълнителни дни отпуск по семейни причини.
          
Невъзможност за изпълнение на задълженията
 
10. (а)  Невъзможност за изпълнение на задълженията вазниква, когато член на екипа не може да изпълнява част или всичките си работни задължения поради заболяване, като например ХИВ/СПИН. 
      (б)  Неправоспособността на базата на болест или травма може да бъде постоянна или временна. Ако член на екипа временно не може да изпълнява работните си задължения, ще се разследва степента на неправоспособността или травмата и ще обмисли какви практически и разумни промени могат да бъдат направени.
      (в)  Ако неправоспособността доведе до отсъствие по болест, членът на екипа има право на отпуск по болест, както е описано в Трудовия Кодекс. Когато член на екипа е изчерпал своя отпуск по болест, той/тя може да подаде иск и да получи доплънително отпуск, в съответствие с тези Политики.

Надлежно компенсиране
 
11. (а)  Тъй като ХИВ/СПИН е заболяване, БАСП ще осигури реалистично надлежно компенсиране за членове на екипа ЖХИВ.
       (б)  Оторизиран служител, заедно с члена на персонала, живеещ с ХИВ/СПИН, ще решат степента, до която членът на екипа може да изпълнява служебните си задължения.
       (в)  БАСП ще направи всичко възможно да подкрепи искания, направени от членове на екипа с ХИВ/СПИН, да работят в гъвкави условия в съответствие с Политиките и процедурите на гъвкави условия на работа на МФСП.
       (г)  Членовете на екипа, които са ХЖХИВ ще имат право на гъвкаво работно време, което да им позволява допълнителна почивка за справяне с умората и всякакви други странични ефекти, свързани с ХИВ.
       (д)  В случай че членовете на екипа с ХИВ имат нужда от личен асистент, те ще имат право да променят своето работно време в зависимост от здравните им ангажименти.
       (е)  Когато член на екипа ЖХИВ не може да изпълнява работните си задължения, то ще бъде разгледана възможност за подходяща алтернативна позиция за него/нея.
       (ж)  БАСП ще организира съответното обучение, нужно на члена на екипа за да поеме новите си задължения.

Процедура при пътуване 

12. (а)  В съответствие с Политиката на пътуване на МФСП, БАСП осигурява пълно застрахователно покритие на всички членове на екипа, независимо от техния ХИВ статус, когато пътуват в командировка. (Моля, вижте раздел 9(г) в този документ). 
      (б)  БАСП ще се погрижи при пътуване до държави, които изискват мерки, противопоказни за ХЖХИВ, да бъдат направени разумни промени (например мястото на срещите да се премести в държава, която не упражнява такава политика, когато това е възможно) за членове на екипа, които изберат да кажат на БАСП, че живеят с ХИВ.

Процедура при оплаквания

13. (а)  Когато член на екипа или клиент има оплакване, свързано с ХИВ/СПИН,
трябва да се спазват стандартните процедури на МФСП при оплакване на член на персонала.
      (б)  Там, където това е възможно, ще бъде уважавано правото на конфиденциалност при разглеждане на оплаквания, свързани с ХИВ/СПИН.

Професионален риск 

14. (а)  БАСП ще предостави и поддържа работна среда, която е безопасна и не носи риск за здравето на всички членове на екипа. БАСП ще вземе всички възможни мерки да създаде здравословна работна среда за хора, живеещи с ХИВ/СПИН. В БАСП има хора, обучени в даването на първа помощ. Задължение е на обучените в даването на първа помощ да са запознати с тези Политики и процедури и те да могат да съветват и консултират относно наличната информация и подкрепата, която може да се окаже.
            
Преразглеждане на Политиките и процедурите за ХИВ/СПИН и ХЖХИВ на БАСП

15. (а)  Политиките и процедурите ще бъдат преразглеждани на годишна база и актуализирани, ако има нужда от това. 
      (б) Изпълнителният директор носи пълната отговорност за прилагането на Политиките и процедурите за ХИВ/СПИН на БАСП.
      (в) Политиките и процедурите ще бъдат актуализирани за да съдържат всички промени в нациналното законодателство, както и  наредбите или правилата за добри практики на ЕС, МФСП, СЗО и другите структури на ООН

Приети от УС на БАСП Февруари 2009 г.

Политика за недискриминиране и равни възможности

БАСП подкрепя общочовешки ценности, вярва в социалната справедливост и разбира, че рамката на недискриминацията е в основата на защитата и подкрепата на основните човешки права.

Недискриминиране

1. За цялата си 25-годишна история БАСП, като член на важни национални и международни мрежи като Международната федерация по семейно планиране (МФСП), Национална мрежа за децата (НМД) и Българската платформа за международно развитие (БПМР), подкрепя общочовешки ценности, вярва в социалната справедливост и разбира, че рамката на недискриминацията е в основата на защитата и подкрепата на основните човешки права..
2. Рамката на недискриминация не допуска разграничения, изключване или ограничения, основани на: възраст, пол, сексуална ориентация, брачно състояние, раса, цвят, етнос, език, религия, политически или други пристрастия, националност, географска принадлежност, социална прослойка, физически или умствени увреждания, здравен статус, вкл. ХИВ статус, както и обществено, политическо или социално положение; с цел да се принизи или обезсили признанието или упражняването на равни начала на всички човешки права и основни свободи в политическо, икономическо, социално, културно, гражданско и всяко друго отношение.

3. Асоциацията приема изцяло основните принципи на сексуалните права като част от основните човешки права и счита за проява на дискриминация и неравенство възпрепятстването на равния достъп до културни, икономически, политически и социални права, като услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и достъпно здравно и сексуално образование.
4. Асоциацията отрича всякакви форми на сексуално насилие, тормоз или експлоатация, които нарушават правото на личността да упражнява правата си наравно с другите.
5. Равнопоставеността предполага всеки индивид да има и да се възползва от основни права и свободи наравно с другите. Това може да налага отделянето на особено внимание на групи в неравностойно положение, както и на маргинализирани общности и на такива със затруднен достъп до здравни, образователни и социални услуги и грижи.
6. БАСП работи за по-добър и равен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права за всички
7. БАСП вярва в социалната справедливост и се противопоставя на всякакви форми на дискриминация, особено на базираната на пол, възраст, социално положение, увреждане, ХИВ-статус, сексуална ориентация, религия, раса и етнос.
8. БАСП подкрепя младите хора – както момичетата, така и момчетата – да разгърнат своя потенциал и да станат активни членове на своите общности. Организацията осъзнава необходимостта от по-добро разбиране на техните нужди и по-добро отговаряне на техните потребности чрез насочване на ресурси и програмни дейности с цел подобряване на позициите им в обществото.
9. Недискриминацията е важен принцип, формиращ основата на стратегиите на БАСП. Като основа на практиките си БАСП приема за фундаментална Конвенцията на ООН за човешките права и Декларацията на МФСП за работа с цел елиминиране на дискриминацията на базата на пола на всички нива в обществото.
10. БАСП работи за среда свободна от дискриминация и тормоз, в която всички са третирани с уважение и достойнство и могат да допринасят за общественото развитие, и имат равни възможности.

Равни възможности

1. Цел: подкрепа за постигане на равни възможности за жените и мъжете и осигуряване на равен достъп до услуги и права в областта на сексуалното и репродуктивно здраве 
2. Равнопоставено участие на жените и мъжете в работния процес на асоциацията, включително в управителните органи и на ръководни позиции в екипа.
3. Равните възможности на мъжете и жените са все още ненапълно постигната цел в обществото. Поради това постигането на равни възможности заема място в политиките, програмите и проектите на БАСП. Насочването на вниманието към равнопоставеността между половете като основна цел изисква мнението, интересите и нуждите на жените да оформят работата на асоциацията също толкова, колкото и на мъжете и че организацията подкрепя напредъка към по-равнопоставени отношения между мъжете и жените като същевременно отделя и специално внимание на младите хора.
4. Постигането на равенство между половете не означава, че жените трябва да станат като мъжете и обратното. Равнопоставеност означава, че правата и възможностите са равни и еднакви за всички.
5. Подкрепа за жени и момичета и уязвими групи за осъществяване на цялостните им човешки права чрез:
• Предоставяне на обучение и информация, за да е сигурно, че всеки е наясно с правата и задълженията си
• Идентифициране на маргинализираните групи от населението и насърчаването на достъпа им до услуги
• Редовен мониторинг на организационните системи за бариери и пречки
• Насърчаване на недискриминацията по време на работа на всички нива на организацията (включително: изпълнение на проекти и дейностите по тях, насърчаване на услуги и т.н.)
• Насърчаване на съответните стандарти на поведение по всяко време
• Овластяване на уязвими групи и подобряване на техния капацитет и възможности
6. Постигането на равноправие и равни възможности изисква признаване на факта, че всяка политика, програма и проект засяга и жените и мъжете. Подкрепа на мъжкото здраве и привличането и мотивирането на участие на мъже и момчета в програмите на организацията е също толкова съществено, колкото и привличането на момичетата и жените
7. БАСП вярва, че всяка личност трябва да може да упражнява правото си на равнопоставеност и да допринася за отстраняването на всякакъв вид дискриминация на база на социалните роли и властово отношение спрямо жени и момичета. Не трябва да се прави разлика при предоставяне на възможности за труд, образование, достъп до здравни грижи и социални блага. Никой не трябва да бъде жертва на насилие, злоупотреба или експлоатация, съгласно концепцията за недискриминация.

Одобрено от Управителния съвет и Общото събрание, юли 2018

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве © 2024