ОЧИТЕ НА 4 – кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Всички знаем, че сексуалната експлоатация на деца съществува, но знаем ли причините? И знаем ли как изглежда от гледната точка на жертвите й?
За сексуалната експлоатация в Интернет
Филм на Генка Шикерова
Сексуалната експлоатация на деца съществува!
„Очите на 4“ – Информационна кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца
Партньорство за учене и действие (ПУД)

We all know sexual exploitation exists but do we realize the reasons? Do we know how it looks from the victim’s point of view?
About sexual exploitation in Internet
A film by Genka Shikerova
Sexual exploitation of children exists!
„Eyes peeled“ – Informational campaign for zero tolerance for sexual exploitation of children
Learning Action Partnership (LAP)

ОЧИТЕ НА 4: ИСТОРИЯТА НА ДИАН / EYES PEELED: DIAN’S STORY

ОЧИТЕ НА 4: СЕКСТИНГ/EYES PEELED: SEXTING

ОЧИТЕ НА 4: БЕДНОСТ/EYES PEELED: POVERTY