Какво е „девственост” и има ли значение? / What is „virginity“ and does it matter?

В миналото жените са били високо оценявани само ако са били девствени. Тяхната основна роля в обществото е била свързана със създаването на семейство и продължаването на рода. Неусетно се е родила идеята за девствеността като признание, което получавали само онези жени, които можели да я докажат. Постепенно фокусът върху девствеността станал част от обществена конструкция, целяща да „придаде стойност” на жената и да я позиционира в обществото. Всеки има право на уважение и право да се радва на удоволствията на живота без да се чувства засрамен от това и без да бъде съден!

Идея, текст, подбор на музиката, монтаж: Габриела Перчева; глас: Йоанна Стефанова – доброволки на БАСП

In the past, women were highly valued only if they were virgins. Their main role in society was to create a family and to give birth to children. The idea of ​​virginity was born imperceptibly as a recognition of those women who could prove it. Meanwhile, the focus on virginity became part of a social construction aimed at „giving value“ to women and positioning them in society. Everyone has the right to be respected and the right to enjoy the pleasures of life without feeling ashamed of it and without being judged!

Idea, script, music selection, editing: Gabriela Percheva; voice-over: Yoanna Stafanova – BFPA volunteers