… И благодаря за рибата

Българска асоциация по семейно планиране на 30 / Bulgarian Family Planning Association is 30

Много искахме да си отговорим на въпроса „Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ и понеже социалните мрежи свързват хората, независимо от разстоянията и заетостта, ние поддържаме връзка с доста от тях. Идеята ни беше в рамките на проекта „…и благодаря за рибата!“ да направим кратки филмчета за десетина наши доброволци. Успяхме с 5, макар че имахме готовност за поне още толкова. Всяка от участничките в поредицата написа писмо до БАСП и ни го чете на живо, като разказва за най-запомнящите се неща от времето, в което е била наша доброволка, говори за ползата от здравното и сексуално образование. Първата представена на вашето внимание е Светлана (Лана) Божилова. We really wanted to know the answer to the question „What happens to our young volunteers when they grow up and become young adults? How do they develop? Has what we taught them left a mark on their lives?” And because social media connects people, regardless of distance and , we keep in touch with many of them. Our idea was to make short films for around ten of our volunteers as part of the “ …and thank you for the fish!” project. We managed 5, although we were ready for at least twice that number. Each participant in the series wrote a letter to BFPA and read it to us live, telling about the most memorable things from the time when she was our volunteer, talking about the benefits of health and sexual education. The first presented to your attention is Svetlana (Lana) Bozhilova.

Второто видео по случай 30 години БАСП и неговите доброволци – доброволката Ива, понастоящем – д-р Ива Куманова. С посланието си тя отговаря на въпросите „Как измервате ефективността на програмите за здравно и сексуално образование?“ Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ И „…благодаря за рибата!“

The second video for 30 years of BFPA and its volunteers – the volunteer Iva, currently – Dr. Iva Kumanova. With her message, she answers the questions „How do you measure the effectiveness of health and sex education programs?“ What happens to our young volunteers when they grow up to be young adults? How do they develop? Has what we have been doing left a mark on their lives? ” And … „thank you for the fish! ”

Още една изтъкната доброволка от 30-годишната история на БАСП – Адриана. Доброволците ни се развиват във всички области на живота – в случая с Адриана – изкуството. Със своето послание тя също отговаря на най-важните за нас въпроси – „Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ и най-важния – ефективни ли са програмите за здравно и сексуално образование и колко полза имат от тях нашите доброволци в живота си, когато пораснат?

Another prominent volunteer from BFPA’s 30-year history – Adriana. Our volunteers develop in all areas of life – in the case of Adriana – art. With her message, she also answers the most important questions for us – „What happens to our young volunteers when they grow up and become young adults? How do they develop? Has what we have been doing left a mark on their lives? ” And most importantly, are health and sex education programs effective and how much do our volunteers benefit from them when they grow up?

Д-р Гергана Дикова, припомняйки й времената преди да стане акушер-гинеколог, и е била доброволец на БАСП. Тя също дава своя отговор на въпросите, на които БАСП иска да отговори – „Как измервате ефективността на програмите за здравно и сексуално образование?“ и „Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ И на нея казваме „….. и благодаря за рибата!“

We present Dr. Gergana Dikova, reminding her of the times before she became an obstetrician-gynecologist, and she was a BFPA volunteer. She also answers the questions BFPA wants to answer – „How do you measure the effectiveness of health and sex education programs?“ And „What happens to our young volunteers when they grow up to be young adults?“ How do they develop? Has what we have been doing left a mark on their lives? ” And we say to her too, “ ….. and thank you for the fish! ”

Последна по ред, но не и по важност, особено като доброволец на БАСП, днес представяме Ралица Христова. На нея дължим някои от най-популярните ни материали, които ползваме без никаква промяна от години. С присъщите й комуникативност и дар слово тя изпраща послание, което отговаря на въпросите, на които помолихме всички доброволци да отговорят в техните клипове – „Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ в опит да намерим цялостен отговор на въпроса „Как измервате ефективността на програмите за здравно и сексуално образование?“ И, Рали – „….. благодаря за рибата!“
Last but not least, especially in the role of a BFPA volunteer, today we present Ralitsa Hristova. We owe her some of our most popular materials, which we have been using without any change for years. With her inherent communication skills and gift of speech, she delivers us a message that answers the questions we asked all the volunteers to answer in their videos – „What happens to our young volunteers when they grow up and become young adults? How do they develop? Has what we have been doing left a mark on their lives?” In an attempt to find a comprehensive answer to the question “How do you measure the effectiveness of health and sex education programs?” And, Rali – “….. thank you for the fish!“