ИСТОРИИ ОТ ГЕТОТО

Откакто дойдоха ромите, стана лошо за циганите – Анифе Хасан – Една от четири истории от ежедневната практика на здравните медиатори, разказани от самите тях.

Since the Roma came, it’s been bad for gypsies – Anife Hasan – One of four stories from the everyday practice of the health mediators, told by them

Една сбъдната мечта – Севина Далакова – Една от четири истории от ежедневната практика на здравните медиатори, разказани от самите тях. A dream come true – Sevina Dalakova – One of four stories from the everyday practice of the health mediators, told by them

Трудната Спирала – Катя Кирилова – Една от четири истории от ежедневната практика на здравните медиатори, разказани от самите тях.

The difficult IUD – Kаtya Kirilova – One of four stories from the everyday practice of the health mediators, told by them

Да родиш толкова деца, колкото можеш да отгледаш и възпиташ – Антоанета Асенова – Една от четири истории от ежедневната практика на здравните медиатори, разказани от самите тях.

To have as many children as you are able to raise – Antoaneta Asenova. – One of four stories from the everyday practice of the health mediators, told by them