За ползата от здравното образование / The benefits of health education

Здравното образование е знание, възможност и отговорност.
То възпитава и формира проактивно отношение към здравето, стимулира себеуважението, част е от грамотността ни и помага да мислим критично.
Health education is a knowledge, opportunity, and responsibility It brings up and forms proactive attitude towards health, stimulates self-esteem, is a part of our literacy and helps our critical thinking.