Изследвания и анализи

Достъпът на младите хора до сексуално и репродуктивно здраве, здравно образование и информация по време на Ковид 19

Изследователски доклад въз основа на анкети в Радомир, Кюстендил и София по проект „Младите говорят, младите избират“

Practices to promote fertility in Bulgaria

December 5, 2022, Sofia The Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (BFPA) presented the results of a nationally representative survey conducted by KANTAR. The study was conducted in August 2022, among a sample of 836 people from the adult population and analyzed the measures that would positively affect the birth rate.

Практики за насърчаване на раждаемостта в България

5 декември 2022 г., София Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство

През 2010 г. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) в партньорство с Фондация „Надежда срещу СПИН” проведе проучване сред хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). Проучването разглежда причините за наличието на стигма и дискриминация, наличието на собствена стигма сред ХЖХИВ, някои аспекти на сексуалните практики и нагласи. В съответствие с някои от изводите от това проучване, бе направен …

Репродуктивни нагласи и поведение в България – кратко резюме на проучването

Представително за страната социологическо изследване, благодарение на дългогодишните усилия на БАСП и Фонда на ООН за население, изразяващи се в аргументиране, организиране, намиране на средства и поддръжници за да има в България данни, информация и да е видно какви са репродуктивните нагласи и поведение на населението на България. Подобно национално проучване не е правено от 1996 г. – повече от …

Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция – краткото резюме на проучването

Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия То се основава на качествен анализ на поведенчески модели и културни норми, които влияят върху достъпа до и употребата на контрацептиви в седем избрани държави в Източна Европа и Централна Азия: Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Азербайджан и Казахстан.Събрани бяха подробни данни за моделите …

Barometer 2013 – Key conclusions and recommendations

Focus: BulgariaBarometer of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice in 10 EU Countries is the name of the survey that was presented in the European Parliament in June 2013. BFPA translated in Bulgarian and published the survey around 26 September – the World Contraception Day.

Барометър 2013 – Ключови изводи и препоръки за действие

Фокус: БългарияРепродуктивно здраве и достъп на жените до съвременна контрацепция в 10 страни от ЕС – се казва проучването, представено през месец юни 2013г в Европейския парламент. БАСП се погрижи да бъде преведено и издадено на български в навечерието на 26 септември, световният ден на контрацепцията.

Barometer 2015 – Call for Action

The research in 16 EU countries of women’s access to modern contraception was presented at the European Parliament in September 2015. The part of the research with focus on Bulgaria was translated with the active participation of BFPA.

Барометър 2015 – Фокус България – oсновни изводи и препоръки за действие

Проучване за репродуктивното здраве и достъпа на жените до контрацепция в 16 страни от ЕС. Изследването бе представено в Европарламента през септември 2015 г., а БАСП се погрижи за превод на български на частта от проучването, отнасяща се за България.