БАСП

Убежище и миграция

На 30 април 2021г. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Фондация Здравни проблеми на малцинствата (ФЗПМ), като част от Консорциум НМЗМ–БАСП–ФЗПМ започна работа по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм – 2014-2021 г. през програмата на МВР и Международната организация по миграция (МОМ) като предефиниран партньор.
Целта му е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) чрез:
– Разработване на цялостен анализ/оценка на положението на ромските общности по отношение на въпросите, свързани с миграцията, с цел по-добро насочване на темите, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта;
– Организиране на информационни кампании на базата на разработена комуникационна стратегия за повишаване на осведомеността сред ромските общности по правните аспекти, свързани с правата на търсещите убежище и мигрантите без документи в България, вкл. трафик на хора и каналджийство;
– Организиране на информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други събития за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с работа в ЕС/ЕИП, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация и каналджийство, достъп до социални и здравни услуги и др. Подкрепа на събитията с информационни и промоционни материали и видеоклип по темата.
Целеви групи на проекта са ромските общности в България, като теренното проучване се извършва в следните локации – кв. Филиповци, гр. София, ромската махала в гр. Брезник, ромската махала в гр. Трън, ромската махала в гр. Провадия, ромските махали в гр. Харманли, които се характеризират с по-ниско образователно ниво, по-ниска правна култура, по-висока безработица, липса на средства или по-ниски доходи спрямо средните за страната. Това са все фактори, които в съвкупността си създават сегрегирани и маргинализирани махали, изложени на крайна бедност, дискриминация, с ограничен достъп до услуги, липса на сигурност и висока престъпност, стимулиращи предприемането на високорискови начинания и закононарушения. При провеждане на информационните кампании, насочени към повишаване на информираността за правата и задълженията на лица, търсещи убежище в България, и рисковете, свързани с подпомагане на каналджийство и трафик на хора, ще бъдат обхванати ромски общности в райони близки до граничните зони на страната или такива, които са разположени по трасетата на вътрешен трафик на мигранти от южната към западната и северната граници на България.
Задачите на консорциума включват:
– Извършване на интервюта на терен в ромските общности за осигуряване на данни и разработване на цялостен анализ / оценка на ситуацията на ромското население по отношение на въпросите, свързани с миграцията
– Разработване на Комуникационна стратегия
– Подкрепа за провеждане на информационни кампании в ромските общности
– Дизайн и изработване на информационни материали
– Изработване на видеоклип.

Продължителността на проекта е до 30 април 2024 г.

Новини

Ресурси

В медиите

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве © 2024