БАСП

Младите говорят, младите избират

Проектът „Младите говорят, младите избират” (2021–2023) е 30-месечен международен проект, който се осъществява у нас от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Партньорски организации от Албания, Босна, Косово и Северна Македония ще реализират подобни инициативи в техните държави. Проектът се изпълнява с координиращата роля на Международната федерация по семейно планиране и е подкрепен от програмата за социално отговорен бизнес на компанията MSD.

Пандемията от COVID-19 оказа отрицателно въздействие върху предоставянето на грижи за сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ), включително на майчиното здравеопазване и семейното планиране в почти всички европейски страни. Проектът има за цел да създаде по-достъпни и съобразени с младите хора СРЗ услуги и информация, като обърне специално внимание на най-уязвимите групи.

През първата година ще бъде направено изследване, за да се разбере по-добре въздействието на COVID-19 върху достъпа на младите хора до СРЗ и изобщо здравни услуги. Следващите проектни дейности предвиждат обмен и адаптиране към локалните изисквания на добри практики, овластяване на младите хора чрез комбинация от онлайн и офлайн образователни инструменти, обучения и включването им в информационни кампании.

Основната целева група, млади хора на възраст от 14 до 30 години, ще се включват на всички нива на изпълнение на проекта. Експерти от различни сектори (лекари, специалисти по здравни грижи, психолози, представители на администрацията, експерти на терен и др.) ще консултират младежите и ще подкрепят разработването на препоръки на национално и регионално ниво за подобряване на здравните системи и услуги в 5-те държави, в това число и в областта на телемедицината.

Ще бъдат подкрепени и национални и регионални инициативи за застъпничество и увеличаване на достъпа до СРЗ услуги и информация за всички нуждаещи се, включително в контекста на криза.

Новини

Ресурси

В медиите

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве © 2024