БАСП

Достъпни здравни услуги в София

Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве” на Норвежкия финансов механизъм

„Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск“

Проектът се реализира в периода септември 2015 -януари 2017 г в партнъорство с Първа АГ болница за активно лечение „Света София”
Основната цел на проекта е да се допринесе за подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, както и подобряване на майчиното и детското здраве на деца от 0 до 3 години на представители на уязвими групи и ромското население от Столична община.
Специфичната цел е да се повиши информираността на представителите на целевата група за здравноосигурителните им права и задължения като пациенти; – да се подпомогне достъпа на целевите групи до системата на обществено здравеопазване и социални услуги; – да се осигури подготовка за родителство и подкрепа за добро родителство; – да се подобри здравното образование на бъдещи родители от групи в риск; – да се предоставят услуги на родителите на новородени деца с цел подпомагане правилното отглеждане на децата и подобряване на детското здраве; – да се извърши скрининг сред таргетни групи за генетично носителство на таласемия и да се направи оценка на медико-социалните рискови фактори за здравето и развитието на детето; – да се популяризират резултатите и добрите практики
Целева група по проекта са бременни жени и родилки, новородени и деца до 3-годишна възраст и техните семейства, които са представители на уязвими групи и ромско население, живущи на територията на Столична община.

Проектът ще се осъществи чрез прилагане на следните мерки:

– Привличане на доброволци от ромската общност и създаване на групи за взаимопомощ – Създаване на 5 групи за взаимопомощ и информиране в ромски общности на територията на гр. София;
– Обучение за работа в мултиетнична среда – За всички специалисти и консултанти по проекта;
– Провеждане на информационни кампании сред целевата група за здравноосигурителните им права и задължения като пациенти – Разработени и разпространени информационни брошури; 5 информационни събития;
– Предоставяне на информация и консултиране за достъп до различни здравни, социални и други услуги, предоставяни на ниво община – Минимум 1600 достигнати роми, работа с ромски и други групи в неравностойно положение със затруднен достъп до зравеопазване, информация за здравноосигурителните им права и задължения като пациенти;
– Здравно–консултативни услуги за бременни жени – 1600 домашни посещения и предоставени здравно-консултативни услуги на бременни жени;
– Здравно обучение – „Училище за родители“ – Провеждане на 46 обучения – „Училище за родители“ за 1600 бременни жени и техните семейства;
– Наблюдение и консултиране за отглеждане на новородено дете – 1600 домашни посещения на родилки и деца до 3 год.;
– Медицински и здравни грижи и дейности за бременни и деца до 3 години – 300 гинекологични прегледи на здравно неосигурени бременни жени; консултации на 1000 родилки от целевата група в болницата за отглеждане на новородено дете;
– Извършване на скрининг сред таргетни групи за генетично носителство на таласемия – Изследвания чрез автоматична система за капилярна електрофореза на 2500 лица за установяване на генетично носителство на таласемия ;
– Оценка на медико-социалните рискови фактори за здравето и развитието на детето – Оценки на медико-социалните рискови фактори за здравето и развитието на детето;
– Информация и публичност за представяне резултатите по проекта – Организиране на кръгла маса за представяне резултатите от проекта и добрите практики.

Новини

В медиите

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве © 2024