Две малки момичета

2011-2013
Кампания за превенция на трафика на хора "Две малки момичета"
Донор : Comic Relief

Еми и Ани / Emi and Ani

Филмът е насочен към преодоляването на често срещани явления, които възпрепятстват развитието на маргинализираните общности – ранните бременности и отпадането от училище. Изработен е от ромски семейства с помощта на БАСП. The film is directed toward overcoming the frequent phenomena that hinder the social development of marginalized communities – early pregnancies and dropping out of school. It has been made …